Gegevensbeschermingsverklaring

1. Gegevensbescherming: overzicht

Algemene informatie

De volgende informatie biedt u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Voor uitvoerige informatie betreffende de gegevensbescherming raadpleegt u onze onder deze tekst opgenomen gegevensbeschermingsverklaring.

Gegevensregistratie op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensregistratie op deze website?

De verwerking van de gegevens op deze website wordt door de exploitant van de website uitgevoerd. Diens contactgegevens vindt u in het colofon van deze website.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens vergaard doordat u ons die mededeelt. Dit kan bv. om gegevens gaan die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden bij een bezoek aan de website automatisch door onze IT-systemen geregistreerd. Dit betreft vooral technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het oproepen van de pagina). De registratie van deze gegevens vindt automatisch plaats zodra u op onze website komt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt vergaard om een feilloze terbeschikkingstelling van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen voor een analyse van uw gedrag als gebruiker worden aangewend.

Welke rechten heeft u inzake uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht, kosteloos inzage te nemen in de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Daarenboven heeft u het recht te eisen dat deze gegevens worden gerectificeerd, ingeperkt of gewist. Dienaangaande, alsook voor verdere vragen betreffende de gegevensbescherming, kunt u zich te allen tijde tot ons wenden op het in het colofon vermelde adres. Voorts komt u een recht van beroep toe bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Analysetools en tools van derden

Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch geëvalueerd worden. Dit geschiedt vooral met cookies en met zogeheten analyseprogramma’s. In de regel wordt de analyse van uw surfgedrag anoniem uitgevoerd; het surfgedrag kan niet naar u getraceerd worden. U kunt zich tegen deze analyse verzetten of deze beletten door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierbij vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

U kunt zich tegen deze analyse verzetten. Wij zullen u in deze gegevensbeschermingsverklaring inlichten omtrent de mogelijkheden tot verzet.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke gegevensbeschermingsvoorschriften alsook deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website bezoekt, worden verschillende persoonsgegevens vergaard. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. De onderhavige gegevensbeschermingsverklaring legt uit welke gegevens wij vergaren en waarvoor wij ze gebruiken. Ze legt tevens uit hoe en met welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen erop dat het doorsturen van gegevens via het internet (bv. bij communicatie per e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Volledig dekkende bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie betreffende de verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

feratel media technologies AG
Maria-Theresien-Straße 8
A-6020 Innsbruck

Telefoon: +43 512 7280-0
E-mail: info@feratel.at

De verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of gemeenschappelijk met anderen beslist omtrent de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen e.d.).

Herroeping van uw instemming met de gegevensverwerking

Vele gegevensverwerkingsprocessen zijn uitsluitend mogelijk met uw uitdrukkelijke instemming. U kunt een reeds verstrekte instemming te allen tijde herroepen. Een vormeloze mededeling per e-mail volstaat daartoe. De rechtmatigheid van de tot aan de herroeping uitgevoerde gegevensverwerking wordt door de herroeping niet aangetast.

Recht van beroep bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit

In geval van inbreuken op de gegevensbeschermingswetgeving komt u een recht van beroep toe bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Een lijst van de functionarissen voor de gegevensbescherming alsook hun contactgegevens vindt u op de volgende link: bfdi Landesdatenschutzbeauftragte .

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht, gegevens die wij op basis van uw instemming of voor het vervullen van een contract geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde te laten overhandigen in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Indien u het rechtstreeks overdragen van de gegevens aan een andere verantwoordelijke eist, geschiedt zulks uitsluitend voor zover het technisch realiseerbaar is.

SSL- of TLS-encryptie

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhouden, zoals bestellingen of aanvragen die u aan ons als website-exploitant zendt, gebruikt deze website een SSL- of TLS-encryptie. U herkent een geëncrypteerde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser van ‘http://’ in ‘https://’ verandert, alsmede aan het slotsymbool in uw browserregel.

Wanneer de SSL- of TLS-encryptie geactiveerd is, kunnen de gegevens die u naar ons stuurt niet door derden gelezen worden.

Inzage, inperking, wissing

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht, kosteloos inzage te verkrijgen in uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan alsook het doel van de gegevensverwerking en evt. het recht op rectificatie, inperking of wissing van deze gegevens. Dienaangaande, alsook voor verdere vragen betreffende persoonsgegevens, kunt u zich te allen tijde tot ons wenden op het in het colofon vermelde adres.

Verzet tegen reclame-e-mails

Bij dezen wordt verzet aangetekend tegen het gebruik van in het kader van de colofonplicht geopenbaarde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiematerialen. De exploitanten van de webpagina’s behouden zich uitdrukkelijke gerechtelijke stappen voor in geval van ongewenst toezenden van reclame-informatie, bijvoorbeeld door spame-mails.

3. Gegevensregistratie op onze website

Cookies

De internetpagina’s gebruiken ten dele zogeheten cookies. Cookies berokkenen uw computer geen schade en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden en die uw browser opslaat.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogeheten ‘sessiecookies’. Deze worden na het eind van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze wist. Deze cookies stellen ons in staat, uw browser bij het volgende bezoek opnieuw te herkennen.

U kunt uw browser derwijze instellen dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt en cookies slechts in individuele gevallen toestaan, het aannemen van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten, alsook het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website ingeperkt zijn.

Cookies die voor het uitvoeren van het elektronische communicatieproces, dan wel voor het ter beschikking stellen van bepaalde door u gewenste functies (bv. de winkelmandfunctie), noodzakelijk zijn, worden op basis van art. 6 par. 1 lid f van de AVG opgeslagen. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor de technisch feilloze en geoptimaliseerde terbeschikkingstelling van zijn diensten. Voor zover er andere cookies (bv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) opgeslagen worden, worden die in deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk behandeld.

Browserplug-in

U kunt het opslaan van de cookies middels een dienovereenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er evenwel op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken. Daarenboven kunt u het doorsturen naar Google van de door het cookie gegenereerde en met uw gebruik van de website verband houdende gegevens (incl. uw IP-adres), alsmede de verwerking van deze gegevens door Google, beletten door de op de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en installeren: Google-cookies.

Serverlogbestanden

De provider van de webpagina’s registreert en bewaart automatisch informatie in zogeheten serverlogbestanden die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dit zijn:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • doorverwijzende URL
  • hostnaam van de computer die toegang krijgt
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Er vindt geen samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen plaats.

De grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 par. 1 lid b AVG, dat de verwerking van gegevens voor het vervullen van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Wanneer u ons aanvragen per contactformulier bezorgt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de aldaar duur u opgegeven contactgegevens, bij ons opgeslagen ten behoeve van de verwerking van de aanvraag en voor het geval dat er aansluitende vragen zijn. Deze gegevens geven wij niet zonder u toestemming door.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens geschiedt zodoende uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a AVG). U kunt deze instemming te allen tijde herroepen. Een vormeloze mededeling per e-mail volstaat daartoe. De rechtmatigheid van de tot aan de herroeping uitgevoerde gegevensverwerkingprocessen wordt door de herroeping niet aangetast.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons totdat u ons de opdracht tot wissen geeft, u uw instemming met de opslag herroept of het doel voor de opslag van de gegevens komt te vervallen (bv. na voltooide verwerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaringstermijnen – blijven onaangeroerd.

4. Sociale media

Facebook-plug-in (like- en share-knop)

In onze website zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, V.S., geïntegreerd. U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de ‘like-knop’ (‘Vind ik leuk’) op onze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: Facebook-plug-in.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt via de plug-in een rechtstreeks verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Hierdoor ontvangt Facebook de informatie dat u met uw IP-adres onze website heeft bezocht. Wanneer u op de ‘like-knop’ van Facebook klikt terwijl u bij uw Facebook-account aangemeld bent, kunt u de inhouden van onze pagina’s aan uw Facebook-profiel koppelen. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina’s aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen wetenschap van de inhoud van de doorgestuurde gegevens ontvangen, noch van het gebruik ervan door Facebook. Verdere informatie hierbij vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Facebook op: Facebook-privacy.

Indien u niet wenst dat Facebook het bezoek aan onze pagina’s aan uw Facebook-gebruikersaccount kan toewijzen, gelieve u bij uw Facebook-account af te melden.

5. Analysetools en marketing

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, V.S.

Google Analytics gebruikt zogeheten ‘cookies’. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. In de regel wordt de door het cookie gegenereerde informatie betreffende uw gebruik van deze website naar een server van Google in de V.S. doorgestuurd en aldaar opgeslagen.

De opslag door Google Analytics-cookies geschiedt op basis van art. 6 par. 1 lid f van de AVG. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag, teneinde zowel als zijn webaanbod als zijn marketing te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vóór het doorsturen naar de V.S. ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de V.S. doorgestuurd en aldaar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, verslagen aangaande de websiteactiviteiten op te stellen en verdere, met het websitegebruik en internetgebruik verband houdende dienstverleningen aan de website-exploitant te verstrekken. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt door Google niet met andere gegevens samengevoegd.

Verzet tegen registratie van gegevens

U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics beletten door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-outcookie geplaatst, dat het registreren van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie bij de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: Google Analytics.

Verwerking van ordergegevens

Wij hebben met Google een contract voor de verwerking van ordergegevens en implementeren de eisen van de gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics in hun totaliteit.

Facebook-pixel

Onze website gebruikt voor de conversiemeting de bezoekersactiepixel van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, V.S. (‘Facebook’).

Zo kan het gedrag van de bezoekers van de website getraceerd worden nadat deze door een klik op een Facebook-reclameadvertentie naar de website van de aanbieder zijn doorgestuurd. Hierdoor kan de effectiviteit van de Facebook-reclameadvertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden geëvalueerd worden en kunnen toekomstige marketinginitiatieven geoptimaliseerd worden.

Voor ons als exploitant van deze website zijn de vergaarde gegevens anoniem; wij kunnen geen conclusies aangaande de identiteit van de gebruikers trekken. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden overeenkomstig de Facebook-richtlijn voor gegevensgebruik kan gebruiken. Hierdoor kan Facebook het inschakelen van reclameadvertenties op pagina’s van Facebook alsook buiten Facebook mogelijk maken. Dit gebruik van de gegevens kan door ons als website-exploitant niet beïnvloed worden.

In de informatie betreffende gegevensbescherming van Facebook vindt u verdere informatie aangaande de bescherming van uw privésfeer: Facebook-privacy.

U kunt teven de remarketingfunctie ‘Custom Audiences’ in het gedeelte instellingen voor reclameadvertenties onder Facebook-instellingen deactiveren. Hiervoor moet u bij Facebook aangemeld zijn.

Indien u geen Facebook-account heeft, kunt u gebruiksgebaseerde reclame van Facebook deactiveren op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: Your online Choices.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Indien u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig en informatie die ons in staat stelt te controleren dat u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent en ermee akkoord gaat de nieuwsbrief te ontvangen. Er worden geen verdere gegevens vergaard, dan wel louter op vrijwillige basis. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het verzenden van de aangevraagde informatie; wij geven ze niet door aan derden.

De verwerking van de in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens geschiedt uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a AVG). De verstrekte instemming met de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde herroepen, bijvoorbeeld via de link ‘opzeggen’ in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van reeds uitgevoerde gegevensverwerkingprocessen wordt door de herroeping niet aangetast.

De door u voor het abonneren op de nieuwsbrief bij ons opgeslagen gegevens worden door ons, totdat u de nieuwsbrief opzegt, opgeslagen en gewist nadat uw abonnement is opgezegd. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons opgeslagen worden (bv. e-mailadressen voor de ledenzone) worden hierdoor niet aangeroerd.

7. Plug-ins en tools

YouTube

Onze website gebruikt plug-ins van de door Google geëxploiteerde website YouTube. De exploitant van de pagina’s is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, V.S.

Wanneer u een van onze van een YouTube-plug-in voorziene webpagina’s bezoekt, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Hierbij wordt aan de YouTube-server medegedeeld welke van onze pagina’s u bezocht heeft.

Indien u bij uw YouTube-account bent aangemeld, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit beletten door u bij uw YouTube-account af te melden.

Het gebruik van YouTube vindt plaats in het belang van een aanschouwelijke weergave van onze online aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 par. 1 lid f van de AVG.

Verdere informatie bij de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube op: Google -privacy.

Google Web Fonts

Voor de uniforme weergave van lettertypes gebruikt deze website zogeheten Web Fonts, die door Google ter beschikking worden gesteld. Bij het oproepen van een pagina laadt uw browser de benodigde Web Fonts in uw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Te dien einde moet de door u gebezigde browser een verbinding met de servers van Google maken. Hierdoor wordt Google ervan op de hoogte gesteld dat onze website via uw IP-adres werd opgeroepen. Het gebruik van Google Web Fonts vindt plaats in het belang van een uniforme en aanschouwelijke weergave van onze online aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 par. 1 lid f van de AVG.

Indien uw browser Web Fonts niet ondersteunt, wordt door uw computer een standaard lettertype gebruikt.

Verdere informatie bij Google Web Fonts vindt u op Google FAQ en in de privacyverklaring van Google: Google-privacy.

Google Maps

Deze website gebruikt de kaartendienst Google Maps via een API. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, V.S.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk uw IP-adres op te slaan. In de regel wordt deze informatie naar een server van Google in de V.S. doorgestuurd en aldaar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps geschiedt in het belang van een aanschouwelijke weergave van onze online aanbiedingen en een eenvoudige vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven locaties. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 par. 1 lid f van de AVG.

Verdere informatie bij de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google op: Google-privacy.

Neem vandaag nog contact met ons op.

We kijken uit naar nieuwe taken en uitdagingen!